Obchodné spoločnosti a živnosti

 • Založenie spoločnosti, živnosti
 • Prevod obchodného podielu – zmena spoločníka
 • Zmena sídla – adresy spoločnosti
 • Zmena obchodného mena
 • Zvýšenie/zníženie základného imania
 • Zápis firmy do registra partnerov verejného sektora RPVS
 • Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra
 • Zápis firmy do zoznamu hospodárskych subjektov
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • Predaj podniku alebo jeho časti

Nehnuteľnosti

 • Kúpna zmluva
 • Darovacia zmluva
 • Nájomná zmluva
 • Pripomienkovanie zmlúv
 • Zriadenie či výmaz vecného bremena
 • Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam

Konkurz a reštrukturalizácia

 • Prihlasovanie pohľadávok do konkurzu / reštrukturalizácie
 • Zastupovanie v konkurznom či reštrukturalizačnom konaní
 • Príprava reštrukturalizačných plánov
 • Vypracovanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie
 • Vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

Občianske právo

 • Zastupovanie pred súdmi
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • Podanie návrhu na vykonanie exekúcie
 • Náhrada škody
 • Nemajetková ujma

Rodinné právo

 • Rozvod manželstva
 • Úprava rodičovských práv a povinností
 • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva
 • Výživné a úprava styku
 • Otcovstvo – zapretie / určenie

Pracovné právo

 • Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom
 • Skončenie pracovného pomeru so zamestnávateľom
 • Chcem skončiť pracovný pomer
 • Skončili so mnou pracovný pomer

GDPR

 • GDPR dokumentácia pre E-shop, súťaže, sociálne siete