Čo pre Vás zabezpečíme:

 • Konzultácia ohľadne výberu právnej formy obchodnej spoločnosti

 • Vypracovanie dokumentov potrebných pre založenie a vznik obchodnej spoločnosti

 • Ohlásenie voľných, remeselných alebo viazaných živností

 • Zastupovanie v konaní pred živnostenským registrom

 • Zabezpečenie zápisu spoločnosti do obchodného registra, prípadne iných registrov a zoznamov

 • Zabezpečenie zápisu zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri a iných registroch, napr. zmena obchodného mena, zmena spoločníka, zmena predmetu podnikania, zmena výšky základného imania, zmena adresy sídla, zmena štatutárneho orgánu

 • Vypracovanie zmluvy o prevode obchodného podielu, prípadne o predaji podniku a iné zmluvy pri transformáciách spoločností

 • Poradenstvo a zabezpečenie procesu zániku spoločnosti

 • Poradenstvo pri likvidácií spoločnosti

 • Zabezpečenie zápisu do registra partnerov verejného sektora

 • Zabezpečenie zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov

 • Zabezpečenie zápisu zmien do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo a služby v oblasti práva obchodných spoločností, a to od výberu vhodného typu podnikania, vypracovania dokumentov potrebných pre založenie a vznik obchodnej spoločnosti, vrátane zabezpečenia zápisu spoločnosti do obchodného registra. V prípade potreby zabezpečujeme zápisy do registrov a zoznamov, ktoré daná spoločnosť bude potrebovať pri výkone svojej činnosti. Nakoľko v priebehu „života“ spoločnosti môže dôjsť k rôznym zmenám v spoločnosti, zabezpečujeme zápis zmien a aktualizácie zapísaných údajov o spoločnosti v obchodnom registri, registri partnerov verejného sektora, zozname hospodárskych subjektov a v prípade potreby aj v iných registroch a zoznamoch, v ktorých je náš klient zapísaný. V prípade potreby zabezpečujeme prevody obchodných podielov spoločností, vrátane vypracovania zmluvy o prevode obchodného podielu a ostatných dokumentov potrebných pre zápis zmeny spoločníkov v registroch. Taktiež poskytujeme poradenstvo pri zániku spoločnosti, vrátane poradenstva pri likvidácii spoločnosti. V neposlednom rade poskytujeme poradenstvo a služby aj v rámci obchodných záväzkových vzťahov, vrátane vypracovania, pripomienkovania jednotlivých zmluvných typov podľa záväzkových vzťahov podnikateľov.

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti zmluvného práva. V rámci zmluvnej agendy poskytujeme právne služby spočívajúce v tvorbe a úprave textu zmlúv, ako aj zastupovaní klientov pri vyjednávaní obsahu zmlúv s druhou stranou. Naša advokátska kancelária pre klientov pripravuje zmluvné dokumentácie vo všetkých fázach – od zastupovania v predzmluvných rokovaniach, po prípravu, pripomienkovanie a vypracovanie, či už obchodnoprávnych alebo občianskoprávnych zmlúv.

Zmluvy pripravujeme aj v rôznych cudzojazyčných podobách. Služby v oblasti zmluvnej agendy poskytujeme fyzickým, ako aj právnickým osobám, a to tak domácim, ako aj zahraničným.

Naša advokátska kancelária vykonáva pre klientov aj právny audit (due diligence) zmluvnej dokumentácie so zameraním na vyhodnotenie práv, povinností a rizík, ktoré klientovi vyplývajú.

Pre klientov často pripravujeme aj inominátne/nepomenované zmluvy, a to podľa predstáv a individuálnych požiadaviek klienta s využitím praktických skúseností, teoretických znalostí a kreatívneho prístupu nášho tímu.

 • analýza aktuálneho nastavenia správy pohľadávok

 • návrh interného procesu správy pohľadávok a určenie vhodného momentu na vstup advokátskej kancelárie do tohto procesu

 • zasielanie predžalobných výziev s uplatnením nákladov na vymáhanie priamo voči dlžníkovi

 • priebežné informovanie o stave jednotlivých pohľadávok

 • monitorovanie dlžníkov vo verejných registroch

 • pravidelné reporty o aktuálnom stave zverených pohľadávok

 • odporúčanie alebo neodporúčanie na postup vymáhania pohľadávky súdnym konaním

 • Vypracovanie právnych úkonov súvisiacich s vymáhaním pohľadávok (dohody o urovnaní, splátkové kalendáre, záložné zmluvy, ručenie, notárske zápisnice, uznanie dlhov)

 • Vypracovanie a podanie žalôb, návrhov na vydanie platobných rozkazov, návrhov na vykonanie exekúcie, návrhov na vyhlásenie konkurzu

 • Vypracovanie a podanie poddlžníckej žaloby

 • Právne zastupovanie v súdnom konaní, v rozhodcovskom konaní, v exekučnom konaní

 • Právne zastupovanie pri predaji pohľadávok, vypracovanie zmluvy o postúpení pohľadávky

Poskytujeme komplexné právne služby v oblasti správy a vymáhania pohľadávok. Ešte pred uzatvorením zmluvy preverujeme ekonomické pomery budúceho obchodného partnera. Zabezpečujeme tiež mimosúdne vymáhanie pohľadávok prostredníctvom predžalobných výziev a osobnej komunikácie s dlžníkmi. V prípade nezaplatenie vypracujeme a podáme žalobu, návrh na vydanie platobného rozkazu, prípadne návrh na vykonanie exekúcie. V rámci týchto konaní taktiež poskytujeme právne zastúpenie. Pri predaji pohľadávok vypracujeme zmluvu o postúpení pohľadávky alebo zabezpečíme pripomienkovanie zmluvy o postúpení pohľadávky.

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo v sporovej oblasti. V rámci sporovej agendy poskytujeme právne služby spočívajúce v zastupovaní klientov v súdnom konaní , a to už od prevzatia plnomocenstva na zastupovanie až do právoplatného skončenia predmetnej veci.

Cieľom nášho prvého stretnutia je oboznámenie sa s Vašim problémom a odprezentovanie nášho právneho názoru s návrhom najvhodnejších alternatív riešenia daného prípadu. Pri tomto stretnutí Vás prevedieme celým priebehom súdneho konania, poskytneme kompletné odborné právne stanovisko s popisom výhod, nevýhod či rizík z pohľadu advokáta. Následne odchádzate domov s ponechaním priestoru na rozhodnutie či chcete využiť naše právne služby, prípadne ak budete presvedčení už na prvom stretnutí, že chcete využiť služby našej advokátskej kancelárie, prevezmeme Vaše právne zastúpenie už pri tomto stretnutí. Ak sa jedná o náročnejší právny problém prípadne problém si vyžaduje preštudovanie obsiahlejšieho množstva dokumentov, z dôvodu potreby dôkladného naštudovania si dokumentov, Vám právne stanovisko Vám vieme poskytnúť už v priebehu niekoľkých dní.

V rámci sporovej agendy sa venujeme rôznym právnym oblastiam, najmä oblastiam ako právo nehnuteľností, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vydržanie, uplatňovanie nárokov z titulu porušenia predkupného práva, zriadenie práva zodpovedajúce vecným bremenám, spory o určenie vlastníckeho práva k hnuteľným ako aj nehnuteľným veciam, susedské spory, vymáhanie pohľadávok, uplatňovanie nárokov na náhradu škody, vymáhanie nárokov z titulu bezdôvodného obohatenia, spory o dedičské právo, uplatňovanie nárokov na ochranu osobnosti, ochrana spotrebiteľa, uplatňovanie mzdových nárokov zamestnanca, uplatňovanie nárokov z titulu neplatného skončenia pracovnoprávneho vzťahu a pod.

Naše právne služby súvisiace najmä s vypracovaním žalôb na súd, návrhov na neodkladné a zabezpečovacie opatrenia, spracovanie jednotlivých podaní na súd ako vyjadrenia, návrhy na dokazovanie, záverečné reči, zastupovanie klientov na pojednávaniach, vedenie mimosúdnych rokovaní s protistranou, spracovanie dohôd o urovnaní sporu, uzatváranie súdnych zmierov, zastupovanie klientov v rámci odvolacieho konania, spracovanie odvolaní, vyjadrení v rámci odvolacieho konania, zastupovanie v konaní pred súdom a pod.

 • Komplexné právne služby v oblasti komunálneho práva

 • Vypracovanie uznesení a všeobecne záväzných nariadení

 • Právne poradenstvo obciam vo všetkých oblastiach práva

 • Právne poradenstvo obciam pri prijímaní zmien a doplnkov územného plánu

 • Vypracovanie podnetu pre fyzické a právnické osoby pre zmenu územného plánu obcí a miest

 • Zastupovanie obvineného z priestupku

 • Zastupovanie obchodných spoločností a fyzických osôb podnikateľov v konaní o správnych deliktoch

 • Podanie návrhu na vklad, záznam a zastupovanie v týchto konaniach

 • Zastupovanie v konaní o odstránenie duplicitného vlastníctva

 • Zastupovanie fyzických a právnických osôb v územnom konaní, v stavebnom konaní, v kolaudačnom konaní, v konaní o vyvlastnení, v konaní o dodatočnom povolení stavby

Naša advokátska kancelária má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním právnych služieb obciam. Obciam poskytujeme právne služby vo všetkých oblastiach práva. Vypracúvame tiež uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia, tak, aby boli súladné so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vyššej právnej sily. Naša advokátska kancelária zabezpečuje právne poradenstvo pri prijímaní zmien a doplnkov územného plánu. V prípade potreby fyzických a právnických osôb na zmenu územného plánu, vypracúvame podnety adresované obciam a mestám na prijatie zmien a doplnkov územného plánu. Zastupujeme obvinených z priestupkov a tiež poskytujeme právne zastúpenie právnických osôb v rámci konaní o správnych deliktoch. Právne služby poskytujeme tiež v oblasti podania návrhu na vklad a záznam a zastupovania v týchto konaniach. Naša advokátska kancelária má skúsenosti s právnym zastupovaním pri odstraňovaní duplicitného vlastníctva. Právne služby poskytujeme v rámci všetkých konaní súvisiacich so stavebným zákonom.

– vypracovávanie pracovnoprávnej dokumentácie (pracovné zmluvy, manažérske zmluvy, pracovné poriadky),

– poradenstvo zamestnávateľom pri ukončovaní pracovných pomerov a prepúšťaní zamestnancov,

– poradenstvo zamestnancom pri ukončení pracovného pomeru (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, uplatnenie nárokov zamestnanca voči zamestnávateľovi),

– poradenstvo v oblasti zodpovednosti zamestnávateľa alebo zamestnanca za škodu,

– zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch.

Advokátska kancelária zabezpečuje komplexnú pracovnoprávnu agendu pre zamestnancov a zamestnávateľov, tvorbu a pripomienkovanie pracovných zmlúv, výpovedí, okamžitého skončenia pracovného pomeru, dohôd o skončení pracovného pomeru, dohôd o hmotnej zodpovednosti, poradenstvo pri jednotlivých formách skončenia pracovného pomeru, zastupovanie pred súdmi v sporoch o neplatné skončenie pracovného pomeru, o náhradu mzdy, pri zodpovednosti za škodu, vypracovanie pracovných poriadkov a interných smerníc v rámci pracovnoprávnych vzťahov.

– Poradenstvo vo všetkých štádiách verejného obstarávania (asistencia pri príprave ponuky a zastupovanie pri súťažných dialógoch),

– Príprava/pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie (napr. Koncesná zmluva, EPC zmluva, SAIA, zmluvy o dielo na realizáciu projekčných alebo stavebných prác),

– Poradenstvo pri realizácií projektu zohľadňujúce jednotlivé aspekty a osobitosti PPP projektov (napr. širší rozsah povinností koncesionára a väčší prenos rizík oproti klasickému modelu realizácie stavieb, či vplyvy budúceho zabezpečovania prevádzky a údržby na projektovanie a výstavbu),

– Poradenstvo pri uplatňovaní kompenzačných udalostí (claim) a nárokov z nich, vrátane riadenia a vedenia agendy claimov (claim management) a spolupráca pri vyčíslovaní nárokov,

– Poradenstvo pri administrácií a realizácií zmien projektu, vrátane zmien zahrňujúcich napr. akceleráciu prác, úpravy mimoúrovňových križovatiek, alebo realizáciu nového odpočívadla,

– Poradenstvo pri realizácií inžinierskych činností v rámci projektu (zabezpečovanie nových povolení alebo zmien existujúcich povolení),

– Poradenstvo a zabezpečovanie majetkovoprávneho usporiadania pozemkov potrebných pre realizáciu projektu,

– Poradenstvo pri aplikácii systému bezpečnosti, kvality a ochrany životného prostredia v rámci,

– Poradenstvo pri implementácií a tvorbe BIM modelu projektu.

– Poradenstvo pre verejných obstarávateľov pri spracovaní zadávacej a zmluvnej dokumentácie, ako aj v rámci celého procesu verejného obstarávania,

Poradenstvo uchádzačom vo verejným obstarávaniach vrátane konzultácií alebo podpory pri príprave ponúk,

– Zastupovanie pri revíznych postupoch podľa zákona o verejnom obstarávaní a v súdnych konaniach týkajúcich sa preskúmania zákonnosti procesu verejného obstarávania,

Jedným z hlavných zameraní našej advokátskej kancelárie je problematika PPP (Public-Private Partnership) projektov. Podieľali sme sa na príprave a realizácií najvýznamnejších PPP projektov z oblasti diaľničnej infraštruktúry na Slovensku a v Českej republike. Na základe nadobudnutých praktických skúseností disponujeme rozsiahlym know-how z tejto oblasti a zároveň detailne poznáme právne, technické, či ekonomické osobitosti a špecifiká PPP projektov.

K referenčným PPP projektom, na ktorých príprave alebo realizácií sa podieľala naša advokátska kancelária, patria:

Výstavba diaľnice D4 v Českej republike:

 • poskytovanie právneho poradenstva vo verejnom obstarávaní a následné komplexné právne poradenstvo hlavnému dodávateľovi projekčných a stavebných prác pri realizácií projektu „Koncesia na zaistenie projektovania, výstavby, financovania, prevádzky a údržby diaľnice D4 v úseku Háje – Mirotice a na zaistenie prevádzky a údržby priliehajúcich úsekov Skalka – Háje a Mirotice – Krašovice“

Výstavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v Slovenskej republike:

 • poskytovanie právneho poradenstva pre uchádzača v procese verejného obstarávania projektu „Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, projekt PPP“

Výstavba rýchlostnej cesty R1 v Slovenskej republike:

komplexné právne poradenstvo hlavnému dodávateľovi projekčných a stavebných prác pri rýchlostnej cesty R1 v rámci projektu „Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica, projekt PPP“

Naša advokátska kancelária poskytuje svoje služby aj verejným obstarávateľom, ktorí realizujú proces verejného obstarávania, pričom vieme zabezpečiť celý proces verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane prípravy zmluvnej dokumentácie verejného obstarávania. Taktiež zabezpečujeme zastupovanie verejných obstarávateľov v revíznych konaniach pred Úradom pre verejné obstarávanie, prípadne v súdnych konaniach týkajúcich sa preskúmania zákonnosti procesu verejného obstarávania. Zároveň poskytujeme poradenstvo a pomoc podnikateľom pri príprave cenových ponúk, na účely účasti vo verejnom obstarávaní. V súvislosti s účasťou podnikateľov vo verejnom obstarávaní zabezpečujeme zápis do zoznamu hospodárskych subjektov na účely preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2,4 a 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež v prípade potreby uchádzača vo verejnom obstarávaní zabezpečujeme zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

– poradenstvo pre územné, stavebné a kolaudačné konanie

– vyvlastňovacie konanie

– poradenstvo pri kúpe/predaji a inom spôsobe nakladania s nehnuteľnosťami

– poradenstvo v súvislosti s nájmom nehnuteľností – pozemkov, stavieb, bytov i nebytových priestorov

– poradenstvo v súvislosti s inými vecnými právami (vecné bremená, záložné právo, zádržné právo a iné) a právami tretích osôb

– vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a zastupovanie v katastrálnom konaní

– poradenstvo v súvislosti s vydržaním nehnuteľností

– príprava zmluvnej dokumentácie

– revízia a pripomienkovanie zmlúv

– právny audit (due diligence), preverenie histórie vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam

– právne poradenstvo súvisiace s projektovým financovaním pri transakciách s nehnuteľnosťami

– poradenstvo v oblasti PPP projektov a verejného obstarávania

– greenfield a brownfield investície

– agropodnikanie

– poradenstvo v rámci projektov realizovaných podľa podmienok FIDIC

– vypracovanie alebo kontrola zmluvy o dielo

– poradenstvo pri verejnom obstarávaní pri výstavbe

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo vo všetkých právnych otázkach týkajúcich sa nehnuteľností. Naša advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností, infraštruktúrnych projektov, stavebníctva, developerských projektov, PPP projektov a taktiež financovania nehnuteľností.

Medzi našich klientov patria mestá a obce, stavebné spoločnosti, výrobcovia a dodávatelia stavebných materiálov, generálni dodávatelia a subdodávatelia, developeri, ale aj fyzické osoby.

Služby v oblasti práva nehnuteľností poskytujeme fyzickým, ako aj právnickým osobám, a to tak domácim, ako aj zahraničným.

Naša advokátska kancelária taktiež vykonáva autorizáciu zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, v dôsledku čoho je zabezpečená najvyššia miera bezpečnosti. Autorizácia zmluvy advokátom má niekoľko výhod. Okresný úrad, katastrálny odbor je povinný rozhodnúť o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní. V prípade autorizovanej zmluvy o prevode nehnuteľnosti advokátom, okresný úrad posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu. Autorizovať možno všetky zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ako napríklad kúpna zmluva, darovacia zmluva a ďalšie.

Konkurzné právo

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblasti konkurzného práva. Naše služby v tomto odvetví spočívajú najmä v zastupovaní klientov v konkurzných konaniach, a to tak na strane veriteľa, ako aj na strane dlžníka, pričom poskytujeme poradenstvo a zastupovanie aj pre likvidátorov. Právne poradenstvo poskytujeme vo všetkých fázach konkurzného konania.

Pre klientov zabezpečujeme vypracovanie a podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, ako aj prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu. Klientov tiež zastupujeme na schôdzach veriteľov, schvaľovacích schôdzach, ako aj vo veriteľských výboroch.

Naše služby spočívajú aj v zastupovaní klientov v súdnych sporoch vyplývajúcich z konkurzných konaní, a to vrátane incidenčných konaní ako napríklad konanie o určení popretej pohľadávky a konanie o vylúčení majetku zo súpisu.

Kvalifikovanú právnu pomoc poskytujeme aj v prípade konkurzu a oddlženia (osobného bankrotu) fyzických osôb.

Reštrukturalizácia

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblasti reštrukturalizačného práva. Naše služby v tomto odvetví spočívajú najmä v zastupovaní klientov v reštrukturalizačných konaniach, a to tak na strane veriteľa, ako aj na strane dlžníka. Právne poradenstvo poskytujeme vo všetkých fázach reštrukturalizačného konania.

Pre klientov zabezpečujeme vypracovanie a podávanie návrhov na povolenie reštrukturalizácie, ako aj prihlasovanie pohľadávok veriteľov do reštrukturalizácie. Klientov tiež zastupujeme na schôdzach veriteľov, na zasadnutiach veriteľského výboru, na prerokovávaniach reštrukturalizačného plánu, na schvaľovacích schôdzach.

Rozvod manželstva

Rozvod je závažné rozhodnutie každého manželského páru spojené s radikálnymi životnými zmenami, a preto je potrebné dôkladne porozmýšľať nad následkami, keďže sa častokrát dotýka nielen rozvádzajúcich partnerov ale aj detí a ich následnej starostlivosti a výchovy. Pokiaľ sa k tomuto kroku rozhodnete, poradíme Vám už pri prvej konzultácii ako prebieha rozvodové konanie. Cieľom nášho prvého stretnutia bude oboznámenie sa s Vaším problémom a odprezentovanie nášho právneho názoru s popisom výhod, nevýhod či rizík ako aj s návrhmi jeho najvhodnejšieho riešenia. Následne odchádzate domov s ponechaním priestoru na rozhodnutie či chcete využiť naše právne služby, prípadne ak budete presvedčení už na prvom stretnutí, že chcete využiť služby našej advokátskej kancelárie, prevezmeme Vaše právne zastúpenie už pri tomto stretnutí.

Pokiaľ druhý manžel s rozvodom súhlasí a viete sa s ním dohodnúť v otázkach úpravy rodičovských práv a povinností, vieme pre Vás zabezpečiť aj tzv. „rýchly rozvod“, avšak je potrebné dodržať niekoľko krokov, s čím máme bohaté skúsenosti. Často si účastníci nesprávnym postupom spôsobia zbytočné „predĺženie“ rozvodu. S našou pomocou viete týmto rizikám predísť. Súčasťou našich služieb je aj vedenie mimosúdnych rokovaní, či osobných stretnutí s druhým manželom, ako aj vypracovávanie dohody rodičov o úprave výkonu práv a povinností rodičov k deťom na čas po rozvode. Aby bola takáto dohoda vykonateľná, teda aby mala silu exekučného titulu, musí byť schválená súdom, s čím Vám samozrejme pomôžeme.

Súčasťou našich právnych služieb súvisiacich s rozvodom je vypracovanie samotného návrhu na rozvod. S konaním o rozvod je zo zákona spojené konanie o úpravu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom. Súčasťou nášho návrhu na rozvod bude preto aj návrh na úpravu styku, návrh na zverenie maloletého do osobnej starostlivosti rodičom, návrh na úpravu výživného ako návrh na zastupovanie a spravovanie majetku maloletého. Počas súdneho konania Vás budeme zastupovať nielen pri vypracovávaní jednotlivých vyjadrení, návrhov a ďalších podania, ale súčasne aj na pojednávaniach, kde sme pre klientov veľmi dôležitou oporou.

V poslednom období sa v rodinnom práve veľmi často stretávame s novým inštitútom tzv. Cochemský model (informatívne stretnutie rodičov), na ktoré rodičov zväčša ešte pred prvým pojednávaním pozýva Váš príslušný súd. Cieľom tohto informatívneho stretnutia je pomôcť rodičom, aby sa dohodli na úprave výkonu rodičovských práv a povinnosti k maloletým deťom, a tým pomôcť predchádzať často zdĺhavým súdnych sporom o dieťa. V praxi to znamená, že aktuálne po podaní návrhu na súd, budú účastníci konania pozvaní na informatívne stretnutie ku koordinátorovi, ktorý sa má pokúsiť priviesť strany k dohode a následne túto uzatvorenú dohodu predložiť sudcovi na schválenie. Naša advokátska kancelária má so zastupovaním na tomto type stretnutia rodičov značné skúsenosti, čím Vám vieme byť nápomocní a zastupovať Vás aj pri tomto type stretnutia rodičov na súde.

V súvislosti s rozvodom pre Vás zabezpečíme:

 • konzultácia ohľadne priebehu rozvodového konania

 • komunikácia s druhým manželom, resp. jeho právnym zástupcom

 • vypracovanie súhlasov druhého manžela s rozvodom

 • vypracovanie návrhov o rozvod manželstva

 • vypracovanie návrhov na úpravu práv a povinností rodičov k deťom

 • vypracovanie návrhu na zvýšenie/zníženie výživného rodiča na dieťa, na manželku

 • vypracovanie návrhu na

 • vypracovanie jednotlivých podaní, vyjadrení na súd v súdnom konaní

 • zastupovanie klientov na informatívnych stretnutiach rodičov na súde

 • zastupovanie klientov v konaní pred súdom, na pojednávaniach

 • vedenie mimosúdnych rokovaní, osobných stretnutí, komunikácia s druhým rodičom ohľadne dojednávania podmienok dohôd o úprave práv a povinností rodičov k deťom

 • vypracovanie dohôd o úprave práv a povinností rodičov k deťom

 • podávanie návrhov na schválenie dohody na súd, zastupovanie klientov na pojednávaní

Úprava práv a povinností rodičov k deťom

Rozchod rodičov, ktorí nie sú manželmi a nie sú schopní dohodnúť sa o úprave styku, o starostlivosti o dieťa, či výške výživného, zakladá potrebu ich úpravy výkonu práv a povinností k maloletým deťom súdom. Otázka zverenia mal. dieťaťa je jednou z najťažších otázok, ktoré súd v konaní musí riešiť. Súd môže mal. dieťa zveriť jednému z rodičov, príp. môže mal. dieťa zveriť do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Pomerne čerstvou novinkou v tejto oblasti je zavedenie inštitútu tzv. spoločnej osobnej starostlivosti o dieťa.

Kľúčovým princípom pri rozhodovaní súdu je najlepší záujem dieťaťa. Pri posudzovaní pojmu záujem dieťaťa sa berie do úvahy najmä názor dieťaťa, doterajší rodinný stereotyp dieťaťa, niektoré osobnostné vlastnosti dieťaťa, kvalita vzťahu dieťaťa k rodičom, vzdialenosť bydlísk, škola, pracovné možnosti rodičov, úroveň komunikácie rodičov a mnoho iného.

Súčasťou úpravy práv a povinností rodičov k deťom je aj určenie vyživovacej povinnosti, úprava styku (stretávania sa oprávneného rodiča s dieťaťom), ktorá viac menej závisí od typu úpravy starostlivosti o dieťa. Bude záležať primárne od potrieb a záujmu Vášho dieťaťa, ktorý typ úpravy starostlivosti bude pre neho vyhovujúci, tak aby sledoval primárne spokojnosť Vášho dieťaťa. Uvedené samozrejme závisí od okolnosti každého jednotlivého prípadu s čím Vám vieme veľmi efektívne a najmä hospodárne pomôcť.

Vo všetkých týchto oblastiach rodinného práva Vám vieme poskytnúť odborné právne poradenstvo, a to až od prvotnej konzultácie až do právoplatného skončenia veci.

Čo pre Vás zabezpečíme:

 • konzultácia ohľadne priebehu súdneho konania

 • komunikácia s druhým rodičom, resp. jeho právnym zástupcom

 • vypracovanie návrhov na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom

 • vypracovanie jednotlivých vyjadrení v súdnom konaní, návrhov na doplnenie dokazovania

 • zastupovanie klientov na informatívnych stretnutiach rodičov na súde

 • zastupovanie klientov v konaní pred súdom, na pojednávaniach

 • vedenie mimosúdnych rokovaní, osobných stretnutí, komunikácia s druhým rodičom ohľadne dojednávania podmienok dohody

 • vypracovanie dohôd ohľadne výživného, podávanie návrhov na schválenie dohody na súd,

 • zastupovanie klientov až do právoplatného skončenia veci

Výživné

Samotná skutočnosť, že súd v konaní o rozvod na základe vykonaných dôkazov zistil relevantné skutočnosti pre určenie výšky výživného neznamená, že takto určené výživné je už v budúcnosti nemenné. V prípade, ak sa zmenia pomery na strane rodičov, alebo ak sa zmenia potreby dieťaťa, odôvodňuje to zmenu výšky výživného. To isté platí aj v prípadoch, ak výživné bolo dohodnuté dohodou medzi rodičmi.

Určenie novej výšky výživného opätovne môže byť predmetom súdneho konania alebo môže byť vyjednané rodičmi a schválené súdom. V oboch prípadoch Vám vieme poskytnúť právne služby či už v podobe spísania samotného návrhu na zvýšenie alebo návrhu na zníženie výšky výživného. V neposlednom rade v tejto oblasti rodinného práva patrí aj návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti, ktorá nezaniká automaticky, ale iba na základe súdneho rozhodnutia, ktorý vyživovaciu povinnosť rodiča zruší.

Súčasťou našich služieb je aj zastupovanie klientov v konaní pred súdom o zvýšenie/zníženie/zrušenie výživného, zastupovanie na pojednávaniach ako aj v prípade spracovanie jednotlivých vyjadrení či návrhov na dokazovanie v konaní.

V súvislosti s oblasťou výživného poskytujeme právne služby aj pri ostatných druhoch vyživovacej povinosti, keďže vyživovacia povinnosť rodičov k deťom netvorí výlučný druh vyživovacej povinnosti. Slovenský právny poriadok rozoznáva celkom tri druhy vyživovacej povinnosti (výživné rodičov k deťom, výživné medzi manželmi, výživné medzi ostatnými príbuznými) a dva druhy príspevkov ako príspevok na výživy rozvedeného manžela a príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke. Vo všetkých prípadoch máme bohaté skúsenosti s poskytovaním právnych služieb, na základe čoho Vám vieme byť nápomocní aj v týchto oblastiach rodinného práva.

Čo pre Vás zabezpečíme:

 • konzultácia ohľadne priebehu súdneho konania

 • komunikácia s druhým rodičom, resp. jeho právnym zástupcom

 • vypracovanie návrhov na zvýšenie/zníženie/ zrušenie výživného

 • vypracovanie návrhov na určenie všetkých druhov vyživovacej povinnosti vrátane príspevkov na výživu rozvedeného manžela a príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke

 • vypracovanie jednotlivých vyjadrení v súdnom konaní, návrhov na doplnenie dokazovania

 • zastupovanie klientov v konaní pred súdom, na pojednávaniach

 • vedenie mimosúdnych rokovaní, osobných stretnutí, komunikácia s druhým rodičom ohľadne dojednávania podmienok dohôd ohľadne výživného

 • vypracovanie dohôd ohľadne výživného, podávanie návrhov na schválenie dohody na súd, zastupovanie klientov na pojednávaní

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva „BSM“

Vysporiadanie BSM, rozdelenie majetku a mnohé ďalšie nepríjemnosti, ktoré musia manželia po rozvode riešiť, predstavujú náročnejší proces. Naša advokátska kancelária disponuje znalosťami aj v tejto oblasti práva, čím Vám dokážeme zabezpečiť kvalitnú oporu pri tomto probléme. Už pri prvej konzultácii Vám poskytneme potrebné množstvo informácií s návrhmi riešenia Vašich problémov, ktoré Vám dokážu pomôcť v napredovaní s Vašou situáciou.

Po udelení plnej moci našej advokátskej kancelárii, prevezmeme za Vás všetky problémy s cieľom ich čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vyriešiť. Môžeme za Vás komunikovať s bývalým manželom, resp. jeho právnym zástupcom, čo je priam žiadúce, keďže emócie u nás idú bokom, a od počiatku hľadáme konštruktívne riešenia smerujúce k Vašej spokojnosti. Naše právne služby taktiež zahŕňajú vedenie mimosúdnych rokovaní, osobných stretnutí s Vaším bývalým manželom, resp. jeho právnym zástupcom ohľadne spôsobu vyporiadania BSM. V prípade úspešnosti mimosúdnych rokovaní vieme vypracovať návrh dohody o vyporiadaní BSM.

Čo sa týka spôsobu vyporiadania BSM, najmä nehnuteľností, v tejto oblasti spolupracujeme s geodetmi, zabezpečujeme geometrické plány, v neposlednom rade naša spolupráca pokračuje aj s realitnými kanceláriami, maklérmi, viacerými odhadcami hodnoty nehnuteľností v súvislosti so zabezpečením predaja nehnuteľností pri vyporiadaní BSM.

Naše právne služby rovnako pokrývajú zastupovanie v súdnom konaní s čím je spojené vypracovávanie jednotlivých podaní ako žalôb, návrhov, vyjadrení, zastupovanie klientov na pojednávaniach, a teda poskytujeme pre klienta oporu počas celého súdneho konania až do jeho právoplatného skončenia.

Čo pre Vás zabezpečíme:

 • konzultácia ohľadom Vašich predstáv o spôsobe vyporiadania BSM

 • komunikácia s Vaším bývalým manželom, resp. jeho právnym zástupcom ohľadne spôsobu vyporiadania BSM

 • vedenie mimosúdnych rokovaní, osobných stretnutí s Vaším bývalým manželom, resp. jeho právnym zástupcom ohľadne spôsobu vyporiadania BSM

 • vypracovávanie dohôd o vyporiadaní BSM

 • vypracovane návrhov na vyporiadanie BSM

 • vypracovanie jednotlivých podaní, vyjadrení na súd v súdnom konaní

 • zastupovanie klientov v konaní pred súdom, na pojednávaniach

 • komunikácia s geodetmi, zabezpečovanie geometrických plánov v súvislosti so spôsobom vyporiadania nehnuteľností

 • komunikácia s realitnými kanceláriami, maklérmi, odbornými odhadcami hodnoty nehnuteľností v súvislosti so zabezpečením predaja nehnuteľností pri vyporiadaní BSM

Otcovstvo – určenie/zapretie

Súčasná moderná doba prináša množstvo prípadov, kedy nie je úplne jasné, kto je otcom maloletého dieťaťa. Uvedomiť si však treba, že dieťa, ktorého otec by nebol známy, by tak bolo ochudobnené o kontakt s ním, ale aj o práva, ktorými vo vzťahu k svojmu otcovi disponuje, predovšetkým o právo na výživu.

Otcovstvo k dieťaťu sa určuje za pomoci troch domnienok otcovstva uvedených v zákone o rodine. Zapretiu otcovstva obligatórne prechádza jeho určenie. V závislosti od spôsobu, akým bolo otcovstvo určené, rozlišujeme tri rôzne spôsoby zapretia. Prvou vyvrátiteľnou domnienkou je otcovstvo manžela matky. Druhou vyvrátiteľnou domnienkou je otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov, za predpokladu, že sa neuplatní prvá domnienka. Treťou vyvrátiteľnou domnienkou je otcovstvo určené rozhodnutím súdu. Táto domnienka nastupuje v prípade, ak sa neuplatnila, resp. bola vyvrátená prvá a následne aj druhá domnienka.

V závislosti od toho, akým spôsobom bolo otcovstvo k mal. dieťaťu určené, je možné otcovstvo zaprieť nasledovnými spôsobmi:

 • podaním návrhu na súd na zapretie otcovstva v trojročnej lehote,  ak návrh podáva matka mal. dieťaťa,  resp. muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením a

 • podaním návrhu na súd na zapretie otcovstva bez obmedzenia lehoty,  ak návrh podáva mal. dieťa.

Naša advokátska kancelária ponúka komplexné právne služby pri zastupovaní v konaní o určenie / zapretie otcovstva k mal. dieťaťu. Naše právne poradenstvo smeruje k čo najlepšiemu postupu pri určení, resp. zapretí otcovstva.

Často sa v praxi stretávame s prípadmi, kedy manželka manžela ešte počas rozvodového konania otehotnie s novým partnerom. Uvedená situácia sa pre manžela výrazne komplikuje, pretože táto skutočnosť zakladá prvú domnienku jeho otcovstva, s čím sú spojené najmä mnohé povinností vo vzťahu k nenarodenému dieťaťu (napr. platenie výživného), ktorého otcom je iný muž. Aj s týmito prípadmi máme veľmi bohaté skúsenosti, kde Vám vieme poskytnúť pomocnú ruku pri vyriešení zapretia Vášho otcovstva vo veľmi krátkej dobe.

Čo pre Vás zabezpečíme:

 • konzultácia ohľadom priebehu súdneho konania

 • vypracovane návrhov na určenie / zapretie otcovstva na súd,

 • vypracovanie jednotlivých podaní, vyjadrení na súd v súdnom konaní

 • zastupovanie klientov v konaní pred súdom, na pojednávaniach až do právoplatného skončenia veci

Úprava styku starých rodičov s maloletým dieťaťom

V oblasti rodinného práva sa v praxi stretávame aj s požiadavkami starých rodičov o úprave ich styku so svojimi vnúčatami, pokiaľ im tento styk nie je dobrovoľne umožnený, čím sú priveľmi obmedzovaní v stretávaní sa mnohokrát aj s ich jediným vnúčaťom. S týmto problémom Vám vieme rýchlo a účinne pomôcť, pričom už pri prvej konzultácii Vám poskytneme potrebné množstvo informácií s návrhmi riešenia Vašich problémov, ktoré Vám dokážu pomôcť v napredovaní s Vašou situáciou.

Naša advokátska kancelária ponúka komplexné právne služby pri zastupovaní v konaní o úpravu styku starých rodičov k maloletým deťom, a to až do právoplatného skončenia súdneho konania.

Čo pre Vás zabezpečíme:

 • konzultácia ohľadom Vašich predstáv o úprave styku s maloletým dieťaťom

 • komunikácia s rodičmi ohľadne úpravy Vášho styku s maloletým dieťaťom

 • vedenie mimosúdnych rokovaní, osobných stretnutí s rodičmi maloletého dieťaťa, resp. jeho právnym zástupcom ohľadne úpravy Vášho styku

 • vypracovávanie dohôd o úprave styku

 • vypracovávanie návrhu na úpravu Vášho styku s maloletým dieťaťom na súd

 • vypracovávanie jednotlivých podaní, vyjadrení na súd v súdnom konaní

 • zastupovanie klientov v konaní pred súdom, na pojednávaniach

– obhajoba vo všetkých štádiách trestného konania (prípravné konanie, konanie pred súdom, vykonávacie konanie),

– poradenstvo podnikateľským subjektom vo veciach trestných činov ich obchodných partnerov,

– zastupovanie poškodených obetí trestných činov páchateľov ako aj zastupovanie poškodených podnikateľských subjektov.

Advokátska kancelária zabezpečuje nielen obhajobu obvinených, ale aj zastupovanie svedkov v prípravnom konaní, poradenstvo a zastupovanie poškodených pri uplatňovaní náhrady škody v trestnom konaní, spracúva a podáva trestné oznámenia, návrhy, žiadosti, sťažnosti, odvolania, dovolania, návrhy na obnovu konania, poskytuje konzultácie a poradenstvo a spracúva žiadosti o milosť.

 • Poradenstvo ohľadne vzniku povinnosti pre zápis do registra

 • Identifikácia konečného užívateľa výhod

 • Zabezpečenie zápisu do registra partnerov verejného sektora, vrátane „dobrovoľného“ zápisu

 • Zabezpečenie povinnej identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane následného overovania identifikácie

 • Zabezpečenie zápisu zmeny údajov zapísaných v registri o partnerovi verejného sektora, o konečnom užívateľovi výhod, vrátane overenia identifikácie konečného užívateľa výhod

 • Zabezpečenie výmazu partnera verejného sektora z registra, prípadne výmazu oprávnenej osoby

 • Monitoring partnerov verejného sektora vrátane oznámenia potreby zapísať zmeny v registri

V súvislosti s registrom partnerov verejného sektora plníme pre klientov povinnosti oprávnenej osoby v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Služby našej advokátskej kancelárie ako oprávnenej osoby na účely zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov využilo už viac ako 400 domácich, ale aj zahraničných subjektov, ktorých výpočet je verejne dostupný na: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/VyhladavaniePartnera

Naša advokátka kancelária má skúsenosti s registráciou rôznych typov právnych foriem, od fyzických osôb, fyzických osôb podnikateľov, družstiev, obchodných spoločností, neziskových organizácií, škôl, až po spoločnosti s komplikovanými vlastníckymi štruktúrami so zahraničným prvkom, vrátane spoločností vlastnenými subjektmi, ktorí sú emitentmi cenných papierov prijatých na obchodovania na regulovanom trhu.

Ohľadne registra partnerov verejného sektora poskytujeme poradenstvo a konzultácie súvisiace s plnením povinností v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že samotný subjekt nevie sám posúdiť, či spĺňa podmienky zápisu do registra, poskytujeme stanoviská týkajúce sa splnenia podmienok registrácie v registri, ako aj samotnej potreby registrácie spoločnosti v registri, s cieľom vysvetliť klientovi, či spĺňa podmienky zápisu, prípadne aké povinnosti mu vyplývajú z registrácie. V prípade Vášho záujmu o zabezpečenie registrácie do registra prostredníctvom našej kancelárie, kľudne nás kontaktujte a my Vám zašle cenovú ponuku, po akceptácii ktorej Vám zašleme zoznam dokumentov potrebných pre určenie konečného užívateľa výhod, a zabezpečíme samotný zápis do registra. V prípade Vašej súčinnosti vieme spracovať efektívne a návrh na zápis do registra podávame do niekoľkých hodín po Vašej požiadavke. Po zapísaní do registra zabezpečujeme monitoring zmien partnera verejného sektora, pričom každú zmenu vyhodnocujeme s ohľadom na to, či ide o tzv. „verifikačnú udalosť“, t.j. či daná zmena má vplyv na povinne zapisované údaje v registri (napr. zmena názvu, sídla alebo miesta podnikania, právnej formy, IČO, zoznamu konečných užívateľov (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia), zoznamu verejných funkcionárov v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov).