Advokátska kancelária Valach, Kišac, s.r.o.

O nás

Advokátska kancelária Valach, Kišac, s. r. o. je slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorá poskytuje právne služby na celom území Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave so slovenskými pobočkami v Nitre, v Topoľčanoch, v Galante, ale aj v Českej republike s pracoviskom v Prahe, a to tak slovenským ako aj zahraničným klientom.

V rámci našej advokátskej kancelárie sa spájajú dlhoročné praktické skúsenosti a rozsiahle teoretické vedomosti s ambicióznym a dynamickým prístupom, čo predstavuje záruku efektívneho, účelného a kvalifikovaného právneho poradenstva.

Právne služby a poradenstvo poskytujeme v rôznych právnych odvetviach, pričom sa zameriavame predovšetkým na oblasť obchodného práva, občianskeho práva, pracovného práva, práva konkurzov a reštrukturalizácii, správneho práva, právnu problematiku PPP projektov a verejných zákaziek, a to tak v korporátnej, ako aj v procesnej oblasti, pri zastupovaní v súdnych sporoch.

Náš tím tvoria mladí a skúsení advokáti a advokátski koncipienti s bohatými odbornými znalosťami a praktickými skúsenosťami pri riešení právnych vecí a projektov pre klientov takmer vo všetkých právnych oblastiach, čo prezentuje záruku kvality a spoľahlivosti nad poskytovanými právnymi službami.

Sme presvedčení, že v dnešnej dobe je nevyhnutným predpokladom pre poskytovanie právnych služieb znalosť osobitostí a špecifík toho ktorého odvetvia, a to nielen jeho právnych ale aj technických, obchodných či ekonomických špecifík. Len na základe poznania týchto skutočností, nadobudnutých každodennou praxou v príslušnom odvetví, môžu byť právne služby poskytované efektívne a tak, aby sa dosiahol čo možno najoptimálnejší výsledok v prospech klienta. Dovolíme si vysloviť naše presvedčenie, že vzhľadom na nami doteraz poskytnuté právne služby, takýmito znalosťami a skúsenosťami disponujeme, a tieto tak môžu byť prínosom pri riešení Vašich problémov, realizácii obchodných zámerov či transakcií.